amlakmousaei@gmail.com 02532894921

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 550,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


75 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 50,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


157 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
65,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 200,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


130 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
85,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


175 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 70,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


70 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
45,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 300,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


365 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


72 m 2
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
35,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


95 m 2

1 خوابه
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 250,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


70 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


100 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
9,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


150 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


400 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


100 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


2,000 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
2,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 300,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


25 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 850,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


1,200 m 2